Выбор читателей:

«Источники локальной истории методы исследвания, проблемы интерпретации, популяризация». Международная научная конференция Института украинской археографии источниковедения в Киеве 29 – 30 сентября 2009 г.

Печать PDF
В ходе работы конференции планируется: рассматривая источниковедческие аспекты локальной истории, ввести в научный оборот новые источники, обсудить методы их исследования, историко-научный потенциал, и более широкий круг вопросов, в частности:

Уникальное и глобальное в местной истории

Центр и регионы в историческом сознании социума

Местная история – территория культурного обмена

Кто, как и для чего изучал местную историю

"Коллекция" воспоминаний – пространство истории

Что горожане разных эпох хотели знать о своем городе

Может ли местная история "уместиться" в музее

Этно-культурная информация источников локальной истории

Местная история: научное, популярное, научно-популярное

Для участия в конференции приглашаются исследователи локальной истории, ученые-гуманитарии (историки, источниковеды, этнологи, философы), преподаватели, краеведы, архивисты, музейные работники.

Рабочие языки конференции: украинский, русский, английский.

Заявки на участие в конференции (тема доклада, тезисы доклада объемом 500 знаков, ФИО, место работы, должность, научная степень, ученое звание, адрес, телефон, e-mail, фото) принимаются до 30 марта 2009 г. Тексты докладов ( до 40 000 знаков, 14 кегль, Times New Roman Cyr (редактор MS Word 6.0 Word 7.0) формат RTF) на бумаге формата А 4, поля левое 3 см, другие 2 см.; ссылки не автоматические после текста, с русскими и английскими аннотациями) на электронном носителе принимаються до 1 июня 2009 г.

Возможно заочное участие в работе конференции.

Оргкомитет оставляет за собой право отбора и редактирования предоставленных материалов.

Заявки на участие в работе конференции, тему выступления и материалы высылать по адресу : 01001, ул. Трехсвятительская 4, каб. 524. Институт украинской археографии и источниковедения имени М.С. Грушевского Национальной Академии наук Украины

e-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript Контактные телефоны + 38 (044) 279-08-63 (вт. – четв. 14.00. – 17.00); моб. тел. +38 (095) 315-13-89 - Секретарь Оргкомитета – с.н.с., к.и.н. Зиневич Наталья Алексеевна.

Материалы Конференции будут опубликованы в тематическом томе «Наукових записок» Института украинской археографии и источниковедения им. М.С. Грушевского Национальной Академии наук Украины.

Об организационных вопросах будет сообщено дополнительно.
Участие в Конференции и публикация материалов – бесплатны.
Оргкомитет конференции 

Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ініціює проведення Міжнародної наукової конференції

Джерела локальної історії
методи дослідження, проблеми інтерпретації, популяризація

(Київ, 29 – 30 вересня 2009 року)

Під час конференції планується: розглянути джерелознавчі аспекти локальної історії, запровадити до наукового обігу нові джерела, обговорити методи їх дослідження, історико-науковий потенціал, та ширше коло питань, зокрема:

Унікальне і глобальне в місцевій історії

Центр і регіони в історичній свідомості соціуму

Місцева історія – територія культурного обміну

Хто, як і для чого вивчав місцеву історію

"Колекція" спогадів – простір історії

Що мешканці міст різних епох хотіли знати про рідне місто

Чи може місцева історія "уміститися" в музеї

Етнічно-культурний вимір інформації джерел локальної історії

Місцева історія: наукове, популярне, науково-популярне

До участі у конференції запрошуються дослідники локальної історії, вчені-гуманітарії (історики, джерелознавці, етнологи, філософи, мистецтвознавці), викладачі, краєзнавці, архівісти, музейні працівники.
Робочі мови конференції: українська, російська.

Заявки на участь в Конференції (тема доповіді, тези доповіді обсягом 500 знаків, прізвище, ім’я, по-батькові, місце роботи, посада, науковий ступінь, вчене звання, адреса, телефон, e-mail, фото) приймаються до 30 березня 2009 року.

Тексти доповідей (обсягом 20 тис. знаків, надрук. 14 кеґлем, Times New Roman Cyr (редактор MS Word 6.0 Word 7.0, формат RTF) на папері формату А 4, поля ліве 3 см, інші 2 см.; посилання прикінцеві, з анотацією укр., рос. та англ. мовами) у двох паперових примірниках й на електронному носії приймаються до 1 червня 2009 р.

Можлива заочна участь у роботі Конференції.

Оргкомітет залишає за собою право відбору та редагування наданих матеріалів.

Просимо заявку на участь у роботі конференції, тему виступу та матеріали надіслати за адресою : 01001, вул. Трьохсвятительська 4, каб. 524. Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України e-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

Секретар Оргкомітету – ст.наук.сп., к.і.н. Зіневич Наталія Олексіївна
Контактні телефони 8 (044) 279-08-63 (вівт. – четв. 14.00. – 17.00); моб. тел. 8(095)315-13-89

Матеріали Конференції будуть опубліковані.

Про організаційні питання (проїзд, проживання, харчування) буде повідомлено додатково.

Участь у Конференції та публікація матеріалів - безоплатні

 

Оргкомітет конференції

The circular
International scientific conference
“Sources of a local history:
Methods of research, problems of interpretation and popularization»

An iniciative of the M. Hrushevsky Institute of Ukrainian Archeography and Source Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine

( September, 29 – 30, 2009, Kyiv )

The conference is planned for: to consider the source studies aspects of a local history, to introduce new sources into a scientific usage, to discuss methods of their research, and other problems, such as:

Unique and global problems in a local history

Center and regions in historical consciousness of community

Local history is a territory of the cultural exchange

What scientists, as well as what studies and what for were provided in a local history

"Collection" of memories as a source of history information

What did the inhabitants of cities of various epochs want to know about a their city.

If the museum of the local history can reflect all sides of history

The ethnic and cultural information of sources on a local history

Local history: scientific, popular, popular and scientific

The explorers of a local history, scientist (historians, source studies specialists and specialists in ethnology, art critics), teachers, specialist of studies of local lore, archivists, museum workers, accountable employees of the ministries and offices, journalists are invited for participation in conference.
Working languages of conference: Ukrainian, Russian, English.

Deadline for submitting applications in two copies and data medium for participation in the Conference (theme of the report, theses are 500 signs, name, last name, place of employment, position, academic degree, academic status, address, phone, e-mail, photo) is
III. 30, 2009 and texts of the reports (8 – 12 pages., 14 print, Times New Roman Cyr (MS Word 6.0 Word 7.0) on paper of А 4 format, left margin 3 cm, others 2 cm.; ending references, semi-code in square brackets through out the text).is VI. 1, 2009.

Corresponding participation in the Conference is possible.
Organizational Committee is authorized to select end edit the materials submitted.

Please, send the application for participation in the Conference, the theme of the report and materials to: 4, Tryokhsvyatytelska Str, M.S. Hrushevsky Institute of Ukrainian Archaeography and Source Studies, room 524, Kyiv 01001, Ukraine.

e-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript Secretary of the Organization Committee –Nataliya Zinevych Contact phone +38 (044) 279-08-63 (Tuesday – Thursday, 14.00 p.m. – 17.00 p.m.); mobile phone +38 (095) 315-13-89
Materials of the Conference will be published in a thematic volume of the “Naukovi Zapysky” of the M. Hrushevsky Institute of Ukrainian Archaeography and Source Studies
of the Academy of Sciences of Ukraine

You will be additionally informed as for organizational matters.

Participation in the Conference and publication of materials is free of charge

Truly Yours

Organizational Committee of the Conference